วิธีและขั้นตอนการสอบใบขับขี่มอไซค์

-driver's-license

‘ใบขับขี่’ คือ เอกสารทางราชการที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่ยานยนต์บนถนนสาธารณะ แน่นอนว่าใบอนุญาตเอง ก็มีหลายประเภทตามการใช้งานของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งอยู่บนถนนสาธารณะ ความยากง่ายในการได้มาซึ่งใบอนุญาตในแต่ละประเทศก็ต่างกัน อีกทั้งยังมีข้อกำหนดเรื่องอายุกับประสบการณ์อีกด้วย วันนี้สำหรับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เราจึงนำสาระความรู้ดีๆ เหล่านี้มาฝากกัน

ค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่จักรยานยนต์ ได้แก่

 • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท
 • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท
 • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3 ปี ค่าธรรมเนียม 150 บาท

คุณสมบัติที่ต้องมี

 • มีความรู้ – ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้เรื่องในพระราชบัญญัติรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่พิการจนไม่อาจขับได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวเป็นอันตรายขณะขับขี่
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
 • ไม่มีใบขับขี่ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

หลักฐานประกอบคำขอ

 • ใบรับรองแพทย์ ทั้งทางกาย-ทางจิต ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบผ่านทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น…
 • ทดสอบมองเห็นสี ที่มีความจำเป็นในการขับ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า

การทดสอบขับรถจักรยานยนต์

 1. ขับโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 2. ขับทรงตัวบนทางแคบ
 3. ขับผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูปตัว Z
 4. ขับผ่านโค้งซ้ายกับโค้งขวารูปตัว S
 5. ขับหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

วิธีดำเนินทำใบขับขี่จักรยานยนต์

ก่อนอื่นต้องจองคิวอบรมก่อนซึ่งคุณสามารถจองคิวได้ถึง 2 ช่องทาง ได้แก่…

 • จองคิวอบรมด้วยตัวเองมากับหลักฐานประกอบคำขอ
 • จองคิวอบรมทางโทรศัพท์

ความรู้ที่คุณจำเป็นต้องได้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้แก่

 • กฎหมายการจราจรทางบก – กฎหมายรถยนต์ 30 นาที
 • เทคนิคขับรถอย่างปลอดภัย 30 นาที
 • กฎหมายขนส่งทางบก, กฎหมายแพ่ง, กฎหมายอาญา 30 นาที
 • หน้าที่ของผู้ขับรถและวิธีบำรุงรักษารถ 30 นาที
 • มารยาทในการขับรถบนท้องถนน 30 นาที
 • การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 30 นาที
 • หน้าที่กับความรับผิดชอบ 30 นาที
 • หัวใจของการบริการขนส่ง 30 นาที
 • วิธีตรวจประสิทธิภาพของรถทั้งก่อนและหลังใช้ 30 นาที
 • การขับรถลากจูง และขับรถลากจูงอย่างถูกวิธี 30 นาที
 • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 6 ชั่วโมง
 • ความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกวัตถุอันตราย 6 ชั่วโมง

สำหรับใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท ทางราชการจะต้องตรวจสอบประวัติทางอาชญากรรมว่า คุณจะต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก ยกเว้นแต่ในกรณีที่กระทำความผิด โดยประมาทไม่ได้เกี่ยวกับการใช้รถ หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วเกิน 3 ปี เพียงแค่จ่ายค่าปรับเท่านั้น